Регламент ГР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол № 01 засідання Громадської ради

Від 08 червня 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Голова Стрийської районної державної адміністрації

______________Янко Б.Я.

_____________ 2021 р.

 

Регламент громадської ради
при Стрийській районній державній адміністрації

Загальні положення

 1. Регламент громадської ради при Стрийській райдержадміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Стрийській райдержадміністрації (далі – громадська рада).
 2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою. Громадська рада інформує Стрийську райдержадміністрацію та громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
 1. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом. Голова громадської ради має заступника, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Планування роботи

 1. Робота громадської ради ведеться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.
 2. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням його заступника) спільно із секретарем громадської ради за внесеними пропозиціями членів громадської ради.  Річний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні. Квартальний план роботи громадської ради затверджується головою громадської ради на основі положень річного плану громадської ради.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Стрийською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

 1. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:
 • чергові засідання громадської ради,
 • проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації,
 • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
 • організація заходів у межах проведення Стрийської райдержадміністрації консультацій із громадськістю,
 • забезпечення інформування Стрийської райдержадміністрації, громадськості про діяльність громадської ради,
 • організація засідань комісій громадської ради.
 • інші заходи в межах повноважень громадської ради.
 1. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

Квартальний план роботи громадської ради затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

 1. Члени громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

 2. Річні та квартальні плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністрації та роздаються секретарем громадської ради кожному членові громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

 1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів або голови ради.

 1. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності – заступником голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Стрийської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання не пізніше ніж за 3 календарних дні до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністрації.

 1. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністрації.

 1. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Реєстрація учасників засідання Громадської ради є обов’язковою для всіх осіб, які не є членами Громадської ради.

Уповноважений представник Стрийської райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

 1. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

При неможливості взяти участь у роботі засідання Громадської ради особисто, член Громадської ради повідомляє головуючого (секретаря) громадської ради до початку реєстрації учасників про те, що він приймає участь дистанційно. Це відображається в протоколі засідання.

Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді за допомогою програм Skype, Zoom та інших.

 1. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради. Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради.

 1. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення.

Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу,

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються членами громадської ради та подаються голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за три дня до початку засідання громадської ради.

 1. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням його заступник.
 2. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

 1. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

 1. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та її секретарем.

 1. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

Організація роботи спеціальних комісій громадської ради

 1. Спеціальні комісії громадської ради створюються рішенням громадської ради. Комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Комісії створюються на час вирішення конкретного питання, яке було прийнято на засіданні Громадської ради.

 1. До складу комісій входять члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій можуть бути включені за їх згодою представники Стрийської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

 1. Основною формою роботи комісій є засідання, що проводяться за потреби.
 2. Засідання комісій проводяться у відкритому режимі.
 3. Комісію очолює голова, якого обирають члени комісії шляхом рейтингового голосування.

Взаємовідносини громадської ради з Стрийською райдержадміністрацією

 1. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Стрийської райдержадміністрації.
 2. Громадська рада щороку готує та подає Стрийській райдержадміністрації  пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.

 1. Громадська рада може подати Стрийській райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення громадської ради.

 2. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Стрийську райдержадміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

 1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

 2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами громадської ради.
 3. Для проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

 4. Результати проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

 1. На офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради, повідомлення. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

 2. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.
 3. Подання офіційної інформації про діяльність громадської ради для розміщення на офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

 4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням заступник.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію громадської ради.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.